Národy a jazyky

Horští Židé-povidání o nich na youtube

23. února 2017 v 1:03

Slováci

30. října 2013 v 21:59
(Sloveni,Slověnci)-socialistický národ západoslovanského původu,který žije ve Slovenské socialistické republice v počtu asi 5 miliónů lidí.Malé národnostní menšiny žijí též v Maďarsku, Jugoslávii a jinde,část Slováků emigrovala koncem 19. a ve 20.století do USA,Kanady atd. Slovenština je jedním ze západoslovanských jazyků,blízká češtině a polštině.
Původ Slováků sahá do 6.století n.l., kdy Nitrané s dalšími západoslovenskými kmeny přišli na území Slovenska a zde se usadili. V 9.století byli součástí Velkomoravské říše,po jejím pádu si v letech 907-1200 celé území podmanili Maďaři. Přemyslovci sice načas připojili části Slovenska k Českému státu,ale již na počátku 11.století je znovu ovládli Árpádovci, kteří zde vytvořili hraniční uherské vojvodství(Belo,Gejza aj.). Od poloviny 12.století se začali na stř. Slovensku usazovat němečtí kolonisté, z jihu pronikali Maďaři. V tomto období zanikla slovenská etnika v Bukových horách,Matře,Ostřihomsku a Zadunajsku na území dnešního Maďarska. Slovensko se stalo po hornickém povstání v letech 1522-1526 součástí monarchie rakouských Habsburků. V 18. a 19.stol. zesílil proces národní obrody a vyvrcholil v buržoazně demokratické revoluci v r. 1848-1849. Rozvoj dělnického hnutí a národně osvobozenecký boj Slováků umožnil vytvořit ihned po 1.sv. válce samostatný československý stát(1918),v němž však Slováci byli v podřízeném postavení.V době fašistické německé okupace vznikl na Slovensku kolaborantský klerofašistický slovenský stát(1939-1945). Po 2.sv. válce vznikla československá lidově demokratická republika,jejíž vývoj byl dovršen v r.1968 vyhlášením federativní socialistické republiky,v níž žijí Češi a Slováci jako 2 rovnoprávné národy v socialistickém společenství 2 národních států./
Tolik z knihy-Abeceda národů,ale od té doby se toho trochu změnilo,takže ,co bylo socialistické,už není a není už ani Jugoslávie a kromě toho,zapomněli uvést období za vlády Boleslava Chrabrého,kdy na začátku 11.století prakticky celé Slovensko,společně s Moravou,Slezskem a dnešní Lužicí , patřilo na několik let Polsku.A překvapivě zapomněli i na dobu krátce po 1.sv. válce,kdy byla ustavena se sídlem v Prešově- Slovenská republika rad.

Udové(Udinové,Udinci,Udi,Uti)

3. srpna 2012 v 2:22
Národnostní skupina z lezginské skupiny dagestánské větve.Žijí v severovýchodním Ázerbajdžánu v počtu asi 10000 lidí(podle ruské wikipedie/v době knihy Abeceda národů kolem 6000).Jsou považováni za potomky kavkazských Albánců,kteří se koncem 1.tisíciletí n.l. usadili na severních svazích Kavkazu.Věnovali se hlavně zemědělství a sadařství a chovu domácích zvířat.Ve středověku vytvořili udské písmo a literaturu,jako křesťané byli postupně islamizováni a docházelo k rozpadu jejich etnika.V 19.století se většina Udů asimilovala s gruzinským a ázerbajdžánským národem./Odkazy- http://udi.az -stránka o jejich historii,kultuře a jazyku. http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albanian_Alphabet -písmo kavkazských Albánců.Slovník(1.udinsky-2.česky)-nana-matka/cha-pes/adamar-člověk/klaša-palec/viči-bratr/čaˇľi-ryba/che-voda/o-tráva/mech-srp/gˇaso-oblak/bakes-být/bes-dělat/hrát-ačilsun/hladit-jamihesun/přát si-bugsun/žít-kharchesun/ http://udilang.narod.ru/download.html -nějaké ty slovníky udsko-ruské či německé atd. O jejich jazyku(dialekty nidž a vartašen) na Wiki.- http://en.wikipedia.org/wiki/Udi_language a o národě- http://en.wikipedia.org/wiki/Udi_people

Tayalové(Atayalové) a další národy Tchaj-wanu

21. července 2012 v 4:04
Horská národnost indonéského původu žijící na východě ostrova Tchaj-wan.Jsou příbuzní se Saisety,Bununy,Amii,Tsouy,Paiwany a dalšími etniky žijící v jejich sousedství a představují dohromady populaci kolem 150 000 lidí./Podle knihy Státy a území světa představovaly původní nečínské národy v roce 1997 asi 2% obyvatel Čínské republiky na Tchaj-wanu,čili asi kolem 432 000 lidí,zbytek tvoří Číňané,kteří začli ostrov osidlovat asi od 7.století n.l. http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_people http://en.wikipedia.org/wiki/Atayal_language Tak,to bylo o národě(kmenu) a jazyku Atalayů a ještě mapa původních národů či jazyků Nádherného ostrova(Ilha Formosa) neboli Tchaj-wanu či nyní nově Taiwanu- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Formosan_languages_2008.png

Braniboři

17. července 2012 v 2:31
Etnická skupina Polabských Slovanů,usídlená v nížinné oblasti dnešního severního Polska mezi dolní Vislou a Němenem.Jméno pochází od názvu hradu Branibor,který byl střediskem Hlavolanů,Stodoranů a dalších slovanských kmenů,usadivších se na tomto území v 6. a 7.století n.l.V roce 938 bylo celé území připojeno k Východní saské marce a začala silná německá kolonizace a vyhlazování slovanských kmenů(markrabě Gero,Albrecht Medvěd).Němci vytvořili v roce 1150 Braniborskou marku a r.1356 kurfiřství,poté připojil Karel IV území Braniborska k zemím koruny české(1373-1415).Germanizace byla dokončena vyhlazením Polabských Slovanů,brzy po vytvoření braniborského státu(po připojení Východního Pomořanska k Prusku v r.1648) a vyhlášením Pruského království(1701).Z tohoto období pochází tažení německých Prusů a Braniborů do Čech.

Mazuři

22. listopadu 2011 v 2:38
-etnografická skupina polského národa žijící v Mazursku na severovýchodě Polska.Od 19.století do připojení k Polsku po 2.světové válce existovala i literatura psaná mazurským nářečím.Velká část Mazurů se odstěhovala po roce 1945 do SRN./
Počet mazursky hovořících na dnešním území Polska-1910/198 000*/1925/77 000*/1991/6 000*

Hornolužická srbština-

27. června 2011 v 22:26
a některá slova co se od češtiny liší-
HLSČE
jahodkaborůvka
jebakpodvodník
jebaćpodvádět
jastwovězení
witkaprut,proutek
bamboražvanil
bamborićžvanit
libjohouse
namakanynalezený
nalikakarafiát
narańšivýchodní
njemdrybláznivý
něsćkrb
padorunykolmý
patakvočna
płokadlo


pračka
pruhapaprsek
sačkovaćháčkovat
wikitrh

Ibové(Igbové)-

11. června 2011 v 0:00
černošský národ žijící na levém břehu dolního toku Nigeru v Nigérii,v počtu kolem 4 milionů lidí-(dle knihy,ale podle wikipedie je jich už kolem 15-30miliónů).Patří do súdánské skupiny kwa jazyků a etnik.Vytvořili svéráznou zemědělskou kulturu v oblasti savan a dešťových lesů.
Pokusili se založit nezávislý stát Biafra v letech 1967-70,což jim Nigérijci zatrhli,samozřejmě za použití ozbrojené síly.
Příbuzné národy-Ibibiové,Ekojové,Ijové. Odkazy- http://en.wikipedia.org/wiki/Igbo_people -o tom národě a o jazyku- http://en.wikipedia.org/wiki/Igbo_language a ještě nějaká ta slůvka a věty z angličtiny do Ibštiny- http://wikitravel.org/en/Igbo_phrasebook

Gogové(Wagogo-množné číslo,Mgogo-jednotné)

6. května 2011 v 22:52
východobantuská národnost žijící v Tanzanii v počtu kolem 150 000 lidí(podle knihy asi 30 let staré,podle wikipedie je jich
1 300 000,)původně na jich od jezera Viktoria,později Masaji vytlačeni do vnitrozemí Tanzanie.Příbuzné národy-Ňaturové,Iranqové.

Maďaři-

23. března 2011 v 18:56
(Mogyar-synové země)
Pravlastí Maďarů byla oblast střední Volhy a povodí Kamy,odkud odešli do západních stepí.Jako kočovní dobytkáři se usadili nejprve kolem Dněpru na území Chazarů,odkud byli v 9.století vytlačeni kmenem Pečeněhů a dostali se na své dnešní území(mezitím dělali výboje na západ,dostali se až do Španělska) ,kde asimilovali Jazygy(Jasy),Avary a Kumány(Polovce).A 1.maďarský (uherský)stát vytvořili v roce 997.
Slovníček-/zajíc-nyúl/dítě-gyerek/místo-hely/slepice-tyúk/rodina-család/krásný-szép/sýr-sajt/kapsa-zseb/ahoj-szia/ano-igen/ne-nem/dobrý den-jó napot(kivánok)/prosím-kérem/promiň-bocsánat/děkuji-köszönöm/toto-az/Kolik?-Mennyi?/nerozumím-nem értem/nevím-nem tudom/džus-gyümölcslé/voda-víz/mléko-tej/WC-vécé/
A ještě k těm výbojům-Koncem 9.století vpadlo do Podunají 7 maďarských kmenů,které v dalším půlstoletí činily nájezdy téměř po celé Evropě,po Východo- a Západofrancké říši, Španělsku,Itálii,Balkánském poloostrově , Byzantské a Velkomoravské říši.Roku 955 byli poraženi Němci na řece Lech a přešli k usedlému životu a kočování se vzdali.

Abadové-(Ababdové,Habábišové)

10. března 2011 v 19:48
berberské kočovné kmeny žijící mezi Rudým mořem a Núbií v jv. Egyptě.V polovině 19.století jich bylo kolem 40000.Odkazy- http://fr.wikipedia.org/wiki/Ababdehs -to by byla francouzská wikipedie,tam je toho o nich asi nejvíc a dále pak na tom odkazu,jak píšou-Zbigniew Kosc-je toho o tomto etniku hodně podrobností.

Mangbetové-

9. března 2011 v 22:01
černošská národnost súdánského původu,žijící na částech území Středoafrické republiky,Čadu,Zairu(dnešní KDR),Ugandy a jižního Súdánu.Společně s příbuznými Mamvy,Lesy,Kery a Medži dosahuje jejich počet kolem 1 miliónu .Do konce 19.století měli vlastní království.Zvláštnostmi byly umělé tělesné deformace(hlavy,uší,rtů a j.),kterými zamezovali odvlečení do otroctví.
http://www.congoforum.be/upldocs/Mangbetu.pdf -takové vyprávění o nich ve francouzštině.

Jaghanové(Jamanové)

3. března 2011 v 23:31
Jahgan nebo Jamana-znamená člověk./Nejstarší původní obyvatelstvo Ohňové země spolu s kmenem Onů.Živili se sběrem rostlin a lovem mořských živočichů(vydry,tuleni,velryby,krabi-dle polské wikipedie).Po vpádů Španělů byli téměř vyhubeni(nemoci a vyvražďování) a poslední zbytky žily na začátku 20.století.V současnosti zbyli jen míšenci s Evropany.(To bylo z knihy,ale na wikipedii se uvádí počet mezi 74-1685 lidmi,této národnosti).

Tupínambové-

17. února 2011 v 21:48
1 z význačných kmenů Tupíů při pobřeží Brazílie od ústí Amazonky až po Porto Alegre v počtu asi 20 000 lidí.V 16.století založili členové tohoto kmene obranný kmenový svaz,jenž  dlouho odolával portugalským kolonizátorům.Zajali významného badatele Hanse Stadena,který tuto událost popsal v knize-Dobrodružství 10 měsíců mezi indianskými lidojedy.(Takže ho asi nakonec nesnědli?)Tupí-namba znamená velmi starý a první.Z jejich jazyka byly  převzaty názvy pro některé druhy živočichů-tukan,tapír,jaguár.

Albánci-

2. února 2011 v 19:24
Shqipetar-horalé(horští tuzemci)-znamená názav Albánců v jejich jazyce.V Albánii žijí asi  3milióny  příslušníjů tohoto národa,přibližně stejný počet žije mimo svůj stát,zejména v řecké a nezávislé části Makedonii,v Kosovu a Metohiji,Sardinii a jižní Itálii(patrně myšlena -pevninská část).Albánci patří k původním obyvatelům Balkánského poloostrova a pocházejí patrně z ilyrského kmene Albanetů nebo z předilyrskotráckých kmenů,které byly později ovlivněny jihovýchodními Slovany.Starověkými předchůdci Albánců,rozdělených do 2 skupin,na severu Gegové(Malsorové) a na jihu Toskové(Mirdité)-byli Arberové,Turky nazývaní Arnauti a Srby-Arbanasové.
Vzhledově  a kulturně se podobají  mj. Baskům a Sardům.1.nezávislý albánský stát byl založen v roce 1912.
A  ještě slovníček albánštiny-
unë
tyti
onai
myne
vyju
kdokush/cili
coc,farë
nenuk
jinýtjetër
jedennjë
dvady
třitre
mužburrë
člověknjeri
ženagrua
dítěfëmijë
manželkanuse
manželbashkëshort
ptákzog
veš morr

Němci-

28. prosince 2010 v 20:53
Deutsch-znamená našinec(poprvé bylo použito v 8.století pro germánské kmeny ve Francké říši) a Němec-němý(pro slovanské obyvatelstvo hovořili nesrozumitelnou řečí,tak jim rozumněli téměř tak špatně,jakoby byli němí).
Základem pro formování německého národa se staly nejen germánské kmeny ve Východofrancké říši(Frankové,Frísové,Sasové,Durynkové,Hessové,Bavoři,Švábové,Alemani atd.),ale i keltské a západoslovanské kmeny usídlené na území Německa.
Jednotná spisovná němčina(nová horní němčina) byla vytvořena Martinem Lutherem v 16.století při jeho překladu Bible.
V současné době je němčiná úředním jazykem v Německu,Lichtenštejnsku,části Švýcarska a Rakousku.V Lucembursku se používá v podstatě dialekt němčiny-lucemburština,která je spisovné němčině velice podobná.

Jakuti(Sachalarové)

20. prosince 2010 v 22:02
národ turkotatarský,žil původně v oblasti Sajanských hor,odkud se později přesunul na sever do Tunguzska.Mísili se s Burjaty,Tunguzy a dalšími etniky,později i s Rusy.V Jakutské autonomní republice tvoří 80% obyvatel.Věnují se chovu koní,sobů a zemědělství.Odkazy-české povídání o jakutštině

Anketa,koho chcete do rubriky-

19. prosince 2010 v 3:07
tak,hlasujte nebo pište další návrhy do komentářů pod článkem

Akkadština,aramejština a arabština

18. prosince 2010 v 22:07
a počítání od 1 do 10
akkadskyaramejskyarabskyčíslovky
išténhadwáhid1
šinatrénithnáyn2
šalašt látáthaláthá3
erbaarba áarba a4
hamišhamišaxamsa5
šešššittásitta6
sebešab´ásab a7
samánet mániyáthamániya8
tišetiš ´átis a9
ešerasráašra10

Slovníček-

8. prosince 2010 v 19:21
vodačesky
usmongolsky
suturecky
wateranglicky
vanduolitevsky
üdenslotyšsky
amanzizulusky
majisvahilsky
nu´ó´cvietsky
dourbretoňsky

Mandžuové

17. listopadu 2010 v 3:20
Patří do  altajské jazykové skupiny,jsou tunguzského původu ,žijí zejména na území  severovýchodní Číny,Mongolska (hlavně Vnitřního)a Ruska(kde žijí jejich nejbližší příbuzní-Nanajci).V ČLR bylo pro ně vytvořeno 12 autonomních území.Tento národ původně žil v Mongolsku a přilehlých oblastech Ruské FR,odkud se později přesunul  směrem na jih.
Po příchodu do Číny založili dynastii Čching,která vládla v letech 1644-1911.Mandžuové vykazují hlavní znaky mongoloidní rasy,představují smíšený mongolsko-čínský typ,vyznačující se vyšší a robustnější postavou a světlejší pletí.Věnují se hlavně průmyslu ,řemeslům a zemědělství.
Odkaz-Wikipedia+slovníček-anglicko-turecko-mongolsko-oročsko-korejsko-mandžuský .Počet  Mandžuů v ČLR je podle posledního sčítání 10682262.

Baskové

28. září 2010 v 1:39
Baskicko se rozkládá na území Francie a Španělska v historických provinciích bývalého Navarského království-na francouzské straně :Lapurdi,Nafarroa Beherea(Benepara) a Zuberoa
(Ciberoa)-(francouzsky-Labourd,Basse Navarre a Soule) a na španělské straně:Bizkaia,Gipuzkoa,Nafarra a Álava-(španělsky:Vizcaya,Guipúzcoa,Navarra a Álava).Baskičtí národní buditelé používají heslo symbolizující touhu po znovusjednocení -Zazpiak bat!(7 v jednotě!),které rovněž znázorňují číselně jako 4+3=1,čili 4 provincie španělské+3 provincie francouzské=jedno Baskicko.Autorem baskické hymny je Sabino de Arane y Goiri(26.1.1865-25.11.1903),zakladatel Baskické národní strany(1895)(Euzko Alderdi Jeltzalea)

Nejslavnější národ světa-

16. září 2010 v 0:19
co o něm píší v abecedě národů-Cikáni,Rómové-etnická skupina původně žijící v severozápadní Indii,v 9.století se začli přemísťovat do jiných oblasti Asie a do Evropy. V 1. 1/2 14.století byli známi na Balkáně,později v celé Evrope.Žili v malých skupinkách jako kočovní řemeslníci(kotláři,handlíři,hudebníci a j.).A tak dále,píše se tam o tom,že mají v oblibě pestré barvy.Téměř všude byli diskriminováni,ve fašistickém Německu dokonce masově vyvražďováni./Po 2.svět. válce získali v socialistických zemích rovnoprávné postavení.(Počet v ČSSR asi 200 000 )/-Čili taková ideologická vsuvka,takže asi dnes už rovnoprávné postavení nemají,když už socialismus není.A ještě něco z jejich jazyka-jazykový-koutek nebo -ještě tady a tady-různé rómské dialekty,ale nemůžu přijít na to,jak se to překládá

Slovníky-

4. září 2010 v 20:13

Osetie

12. srpna 2010 v 22:39
stránky o gruzínsko-osetinských válkách-OsGenocide.Ru+o kultuře Osetů-Iratta.com.Trochu jejich jazyka:osetinský jazyk se řekne-iron aevzag,nos-fyndz,3-aertae,oheň-art,měsíc-maej,nový-naeuaeg,noc-aechsaev,červený-syrch,žlutý-bur,zelený-cjaech,vlk-biraeh,sestra-cho,matka-mad, převzali arabský pozdrav-Salam!(mír!)/Jak se máte?-1.Kuud u?/2.Kud aej?/*1.jižní,2.severní dialekt/Dobře-Chorz/Chuarz/Kdo tě miluje?-Či dae uarzy?/Ka dae uarzuj?/Ke je tvůj otec?-Dae fyd kaem i?/Dae fidae kaemi ´j?/Co je s tebou?-Cy kaenys?/Ci kaenis?/Další slova:krátký-cybyr/jdi-cu/dzurync-oni hovoří/dívčí oči-čyzdžy caestytae atd.C se vyslovuje v jiných dialektech jako č nebo s.
 
 

Reklama